گویش مردم ورزنه و روستاهای اطراف:           در پهنه بزرگي از مراكز ايران مردماني زندگي مي كنندکه كم و بيش گويش آنها يكسان است. اين منطقه از شمال پارس آغاز شده و بخشهاي جنوب شرقي اصفهان (كوهپايه، بن رود، جلگه، جرقويه عليا و جرقويه سفلي )و بخشهاي شمالي (ميمه) و همچنين...

read more