قالی بافی در ورزنه و مناطق اطراف آن با وجود آنكه كشاورزي رونق چشمگيري دارد اما از صنايع بزرگ خبري نيست. اما آنچه در اينجا توضيح مختصر آن ضروري به نظر مي‌رسد راجع به صنايع دستي به ويژه صنعت فرش و قالي بافي مي‌باشد. اين صنعت را مي‌توان بعد از كشاورزي دومين منبع و در...

read more