خانه نهنگی مشخصات بنا : خانه مذکور مانند اکثر خانه های سنتی ایران درونگرا و دارای حیاط مرکزی بوده که چهار طرف ان را اطاقهای سه در و پنج دری تودر تو احاطه کرده است و غیر از حیاط مرکزی ، خانه دارای یک حیاط دیگر نیز می باشد که از آن به عنوان استراحتگاه چهار پایان و...

read more