انتخاب صفحه

سگزی

کاروانسرای سگزی

کار وانسرای سگزی  مشخصات بنا : کاروانسرای سگزی بنایی است چهار ایوانه مستطیل شکل که در جبهه آن شش اتاق بطور قرینه در دو طرف ایوان مرکزی قرار گرفته است . اتاقها هر یک دارای ایوان کوچک در جلو می باشند . شتر خانها در طول سه جبهه پشت اتاقها قرار گرفته اند . غیر از جبهه...

read more

حوضخانه آبگرم ورتون

آبگرم ورتون رياست جمهوری سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان تاريخ تهيه :  تير 1385 کنترل و بازنويسي : فهيمه نقاش زرگر تهيه کننده :  گلناز يکتائيان ، مريم شعباني تاريخچه و وجه تسميه اثر : با استناد به مطالب ماکسيم سيرو و سبک بنا...

read more