انتخاب صفحه

روستای رامشه

خانه رخشا رامشه جرقویه

خانه رخشا رامشه جرقویه خانه با مساحتي در حدود 822 متر مربع به طول 32 متر    ،  عرض  24متر و ارتفاع 5 متر به صورت حياط مركزي بنا شده است. ورودي خانه در جنوب شرقي قرار دارد كه مشتمل بر راهرويي طويل و محوطه اي در كنار در ورودي خانه است.ورودي فاقد سردر تعريف شده است و...

read more

خانه ایلخانی رامشه جرقویه

خانه ایلخانی رامشه جرقویه خانه ایلخانی با مساحتی در حدود 500 مترمربع به طول 25متر و به عرض23  متر و به ارتفاع  5 متر به صورت حیاط مرکزی بنا شده است.وردی بنا در ضلع شمالی به صورت سردری رفیع با قوس کلیل و یک طاق نما با قوس جناغی در کنار آن مشخص شده است , که با توجه به...

read more

خانه یاوری رامشه جرقویه

   خانه یاوری      خانه یاوری با مساحتی در حدود960 مترمربع و به طول 36متر و به عرض 28متر و به ارتفاع 6متر به صورت حیاط مرکزی بنا گشته است. ورودی خانه در ضلع غربی که به صورت سردری مشخص شده  به هشتی منتهی می شود و در کنار ورودی برج دیده بانی خانه با ارتفاع 11 متر قرار...

read more