بَرْسيان‌،   مَسْجِد ، يكى‌ از آثار برجستة معماري‌ عصر سلجوقى‌ و نشان‌دهندة سير تحول‌ معماري‌ مسجد در ايران‌. اين‌ مسجد و منارة كهن‌ آن‌ در روستاي‌ برسيان‌ در بخش‌ مركزي‌ شهرستان‌ اصفهان‌، و در 45 كيلومتري‌ جنوب‌ شرقى‌ اين‌ شهر، در شمال‌ زاينده‌رود واقع‌ است‌. از...

read more