انتخاب صفحه

گویش

گویش مردم ورزنه و روستاهای اطراف:           در پهنه بزرگی از مراکز ایران مردمانی زندگی می کنندکه کم و بیش گویش آنها یکسان است. این منطقه از شمال پارس آغاز شده و بخشهای جنوب شرقی اصفهان (کوهپایه، بن رود، جلگه، جرقویه علیا و جرقویه سفلی )و بخشهای شمالی (میمه) و همچنین...