انتخاب صفحه

عشایرنصرآبادجرقویه

 عشــایرنصرآباد جرقویه سفلی فروردین وأردیبهشت که می شود ،کم کم عشایران نصرآبادی به فکر کوچ به سمت مناطق سردسیر همچون:همگین ،نقنه،بروجن وآن اطراف وهر جایی که بتوانند مرتعی برای گله ی خود بیابند می اُفتند. عشایر نصرآباد که گله های میش وبُزه خودرا در أوایل پاییز به سمت...