انتخاب صفحه

رنگرزی سنتی

رنگرزی سنتی : رنگرزی در منطقه شرق اصفهان دارای سابقه طولانی است . رنگرزی های خانگی شاید گسترده ترین عملیات رنگرزی است که نیازهای جوامع بومی خود رابه مواد اولیه رنگ شده مثل نخ و پشم تامین می کرد اما رنگرزی به صورت کارگاهی را ما فقط در معدود نقاط در شرق اصفهان می توانیم...