انتخاب صفحه

بخش کوهپایه

بخش کوهپایه –شهرستان اصفهان مشخصات بخش کوهپایه این بخش یکی از گسترده ترین و قدیمی ترین بخشهای شهرستان اصفهان می باشد که در حاشیه کویرمرکزی ایران قرار گرفته و از شمال به شهرستانهای اردستان وبرخوار ومیمه و از جنوب به بخشهای جلگه و بن رود شهرستان اصفهان و از شرق به استان...