انتخاب صفحه

بخش جلگه

سیمای کلی بخش جلگه بخش جلگه به مرکزیت شهر هرند از توابع شهرستان اصفهان از شمال به بخش کوهپایه ، از جنوب به بخش جرقویه سفلی و علیا ، از شرق به بخش بن رود و از غرب به بخش مرکزی اصفهان محدود و بین ۳۲ درجه و ۱۰ دقیقه تا ۳۳ درجه و ۴۴ دقیقه عرض شمالی از خط استوا و ۵۲ درجه...