انتخاب صفحه

کلوت گوریا گود

کلوت گوریا گود گاوخونی درفاصله ۱۸ کیلومتری مسیر ورزنه – تالاب گاوخونی در قسمت شمالی جاده  در امتداد شاخ کنار یک گودال بزرگ از دور قابل مشاهده است که حاصل فرسایش آبی و بادی است که در واقع یک جلگه  رسی می باشد که رس آن بجا مانده و مابقی تحت تاثیر فرسایش جا به جا...