انتخاب صفحه

تالاب بین المللی گاوخونی

موقعیت جغرافیایی گاوخونی – حبیب ا… نجاری فلات مرکزی ایران به شش حوزه بزرگ و مستقل از هم تقسیم می‌شود که یکی از آنها حوزه فلات مرکزی ایران است هر حوزه نیز خود به حوزه‌های اصلی و فرعی دیگری تقسیم می‌شود. حوزه گاوخونی قسمتی از حوزه فلات مرکزی می‌باشد که دارای...