انتخاب صفحه

خانه رخشا رامشه جرقویه

خانه رخشا رامشه جرقویه خانه با مساحتی در حدود ۸۲۲ متر مربع به طول ۳۲ متر    ،  عرض  ۲۴متر و ارتفاع ۵ متر به صورت حیاط مرکزی بنا شده است. ورودی خانه در جنوب شرقی قرار دارد که مشتمل بر راهرویی طویل و محوطه ای در کنار در ورودی خانه است.ورودی فاقد سردر تعریف شده است و...

خانه ایلخانی رامشه جرقویه

خانه ایلخانی رامشه جرقویه خانه ایلخانی با مساحتی در حدود ۵۰۰ مترمربع به طول ۲۵متر و به عرض۲۳  متر و به ارتفاع  ۵ متر به صورت حیاط مرکزی بنا شده است.وردی بنا در ضلع شمالی به صورت سردری رفیع با قوس کلیل و یک طاق نما با قوس جناغی در کنار آن مشخص شده است , که با توجه به...

خانه یاوری رامشه جرقویه

   خانه یاوری      خانه یاوری با مساحتی در حدود۹۶۰ مترمربع و به طول ۳۶متر و به عرض ۲۸متر و به ارتفاع ۶متر به صورت حیاط مرکزی بنا گشته است. ورودی خانه در ضلع غربی که به صورت سردری مشخص شده  به هشتی منتهی می شود و در کنار ورودی برج دیده بانی خانه با ارتفاع ۱۱ متر قرار...