انتخاب صفحه

خانه فصیحی هرند

خانه فصیحی مشخصات بنا : خانه دارای قدمت بیش از ۲۰۰ سال بوده و بیش از یک قرن است که در آن مراسم ماه صفر برپا می شود . شهرت دیگر بنا ، خانه بزرگ است ، گویی خانه ای با حیاط وساخت نسبتاً بزرگ ودر حد این خانه ، دراین ناحیه یافت نمی شود با این توصیفات بنا متعلق به دوره...

خانه خاکسار هرند

خانه خاکسار هرند مشخصات بنا : خانه دارای قدمت بیش از ۲۰۰ سال بوده که تا ۳۰ سال پیش متعلق به فردی به نام خاکسار بوده است .هرچند اونیز بنا را از شخص ثالثی خریداری نموده ولی شهرت بنا در میان اهالی منطقه به همان نام خاکسار می باشد . بنا به صورت حیاط مرکزی بوده و تنها در...