انتخاب صفحه

آ ب انبار محله پایین قهی

آ ب انبار محله پایین مشخصات بنا : با توجه به نحوه معماری این بنا مربوط به دوره قاجار می باشد و بنا بر آنچه که از اسناد تاریخی بر می آید در دوره ناصر الدین شاه قاجار ساخته شده است . با توجه به شتر دار بودن مردم قهی ، بابت هر شتر مبلغ ۲تومان از مردم وصول و این آب انبار...

آب انبار محله بالا قهی

آب انبار محله بالا قهی مشخصات بنا : بر اسیاس شواهد موجود و سبک معماری ، این آب انبار مربوط به دوره قاجار می باشد و توسط یکی از اهالی قهی به نام حج مختار ساخته شده و همینک نیز به همن نام مشهور است . آب این قنات از چاهای کوهپایه تامین میشود . این آب انبار دارای پلانی...

خانه تقوی

خانه تقوی مشخصات بنا : خانه تقوی به صورت گودال باغچه ودر دو اشکوب بنا شده است و آب قنات روستا از میان گودال باغچه می گذرد و فضاهای اصلی شامل تالار سه دریها ، مبطخ و غیره در چهار جبهه بنا واقع شده اند . ورودی خانه در گوشه جنوب غربی قرار گرفته است که شامل سر دری بسیار...

خانه رزمجو

خانه رزمجو مشخات بنا : خانه رزمجو متشکل از بیرونی و اندرونی ودر یک اشکوب بنا شده است . بخش بیرونی خانه با حیاط مربع شکل دارای فضاهایی در جبهه شمال و شرق می باشد . بناهای جبهه شمالی تالاری است با شاه نشین و دو تاق سه دری که به تالار اشراف دارند. تالار با نقاشی های شیرو...