انتخاب صفحه

منزل داراب قرهی

خانه داراب قرهی این خانه دارای پلانی به شکل مربع مستطیل و در یک اشکوب بنا شده است . فضا های خانه در چهار جبهه حیاط مرکزی آن شکل گرفته اند . ورودی خانه شامل سردری با قوس هلالی و یک هشتی در زمینه هشت ونیم که توسط راهروی بلندی با طاق و تویزه به صحن خانه راه می یابد در...

قلعه خان آباد

قلعه خان آباد مشخصات بنا : با توجه به سبک وشیوه معماری ، ساخت بنا مربوط به دوره قاجار می باشد . قلعه در یک طبقه با مساحت تقریبی ۳۰۰۰ متر مربع ساخته شده است و ورودی ان در جبهه شرقی واقع شده و شامل جلو خانی است که در دو اشکوب می باشد قوس هلالی سردر دو طاق نما با قوس...

قلعه خیر آباد

قلعه خیر آباد مشخصات بنا : سال ساخت بنا به درستی مشخص نیست ولی با توجه به شیوه معماری بنا و تحقیقات به عمل آمده در محل اقامت بنا به ۲۰۰ الی ۲۵۰ سل گذشته بر می گردد ودر دوران قاجار ساخته شده است . قلعه تاریخی خیر آباد در یک اشکوب بنا شده  و مساحتی در حدود ۱۴۰۰ متر مربع...

خانه علیرضا قرهی

  مشخصات بنا: با توجه به سبک معماری ، بنا مربوط به دوره قاجار می باشد . این خانه دارای پلان حیاط مربع شکل است و فضا های مختلف در چهار جبهه آن شکل گرفته اند . دسترسی خانه به فضای خارج بافت روستا از طریق یک ورودی صورت می گیرد که در ابتدای آن سر در باقوس هلالی قرار گرفته...

منزل امین اله قرهی

منزل امین اله قرهی مشخصات بنا : با توجه به شواهد تاریخی و سبک معماری ، این بنا مربوط به دوره قاجار می باشد ومالک آن آقای امین اله قرهی می باشد که از قرار ، مدتی کد خدای روستا بوده است . این خانه به صورت حیاط مرکزی و در یک اشکوب بنا شده است و شاخه هائی از قنات روستا از...

مسجد جامع قهی

مسجد جامع قهی مشخصات بنا : با توجه به شواهد موجود ، شالوده بنا به چند صد سال پیش می رسد و دوره بندی بنا نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری دارد . آنچه مسلم است شبستان جبهه شمالی مربوط به دوره قاجار است ، اما قدمت شالوده اصلی بنا در جبهه جنوبی بیشتر است . درضمن منبری در...