انتخاب صفحه

کار وانسرای سگزی

IMG_0058 IMG_0523 IMG_0524

 مشخصات بنا :

کاروانسرای سگزی بنایی است چهار ایوانه مستطیل شکل که در جبهه آن شش اتاق بطور قرینه در دو طرف ایوان مرکزی قرار گرفته است . اتاقها هر یک دارای ایوان کوچک در جلو می باشند . شتر خانها در طول سه جبهه پشت اتاقها قرار گرفته اند . غیر از جبهه شمالی که شتر خانها تا پشت اتاقها ادامه پیدا نمی کند . کاروانسرا دارای چهار برج در چهار گوشه بنا و سه نیم برج است . درداخل چهار برج مدور گوشه ها ، سرویسها پیشبینی شده و در دو برج میانه هم بخاریهای جاداری وجود دارد که درصفه شترخانها را گرم می کرده است . نمای جنوبی ، نمای اصلی است که  در قسمت مرکزی آن سر در ورودی با گوشه سازیهای زیبای آجری قرار گرفته است . سرسرای ورودی مشتمل بر فضاهای نگهبانی  وراه پله های پشت بام است که به طور قرینه در دوطرف آن قرار گرفته اند . ایوان بزرگ مقابل این ورودی به اطاق منتهی می گردد که داخل نیم برج واقع شده و دارای بخاری است . یک پله کان تنگ هم به یک نوع تختگاهی فوقانی راه می برد . گوشه سازیهای آجری سر در ورودی و آجرکاریهای زیبای زیر طاق ایوانها از جمله تزیینات بکار رفته در بناست .