انتخاب صفحه

در خیابان شهرداری ودر کنار رودخانه زاینده رود واقع است فضای مناسبی توسط شهرداری ورزنه جهت استراحت مسافرین فراهم گردیده ضمن اینکه پل تاریخی ورزنه آخرین پل بر روی رودخانه زاینده رود در کنارآن واقع بوده که زیبایی آنرا دو چندان کرده است در این محل پارک کودک و قایق سواری برای گردشگرن فراهم گریده است

IMG_0437 IMG_0747 IMG_0763 IMG_0839 IMG_0866 IMG_1266 IMG_1267 IMG_1743 IMG_2021