انتخاب صفحه

خانه داراب قرهی

IMG_1555 IMG_2312 IMG_2315 IMG_2601 IMG_2602 rf (26)

این خانه دارای پلانی به شکل مربع مستطیل و در یک اشکوب بنا شده است . فضا های خانه در چهار جبهه حیاط مرکزی آن شکل گرفته اند . ورودی خانه شامل سردری با قوس هلالی و یک هشتی در زمینه هشت ونیم که توسط راهروی بلندی با طاق و تویزه به صحن خانه راه می یابد در ضلع جنوبی بنا واقع شده است . جبهه شمالی اصلیترین فضای خانه است . تالار چلیپا شکل و سه دریهای کناری فضای این جبهه را تشکیل می دهند . تالار با پوشش طاق و چشمه توسط سه در به حیاط مشرف می شود اما سه دریهای کناری ایوانهائی بصورت متقارن در پیش رو دارند و توسط درهائی به تالار میانی راه می یابند . بخش غربی بنا مشتمل بر تالار و دو سه دری در طرفین آن است و دو راهرو با پوشش طاق و تویزه در بین این فضاها تعبیه شده است که دسترسی اطاقها به یکدیگر ازطریق این دو راهرو میسر می گردد . تالار در میانه ضلع به صورت نیم هشت عقب نشسته است .راهروئی با پوشش طاق و تویزه درگوشه جنوب غربی دسترسی به انباری با پوشش طاق گنبدی را ممکن می سازد . در جبهه شرقی به تقارن جبهه عربی تالار و سه درهائی جای گرفته اند و تمام اتاقها در هر دو جبهه دارای طاق کلیل می باشند . جبهه جنوبی بنا شامل تالار مستطیل شکل با پوشش طاق کلیل است که توسط پنج در به ایوان جلوئی ارتباط می یابد دو ستون گچبری شده در ایوان زینت بخش این جبهه است . در دو طرف این تالار دو اتاق قرار دارد که توسط سه دریهائی به تالار میانی راه می یابند . اطاق سمت شرق توسط یک در به هشتی ورودی ارتباط دارد . در گوشه شمال شرقی حیاط راهروئی با پوشش طاق و تویزه دسترسی به ابشاء را میسر می سازد . در ضلع جنوبی ابشاءی : سر در ساده وهشتی در زمینه هشت کامل وجود دارد که دسترسی به این فضا را بدون وارد شدن به حیاط اصلی ممکن می سازد . درضلع شرقی هشتی ورودی راهروئی تعبیه شده که از طریق آن می توان به برج مدور گوشه جنوب شرقی خانه راه یافت