انتخاب صفحه

مسجد سادات هرند

IMG_0474 IMG_0475 IMG_2856

مشخصات بنا :

تاریخ این بنا مربوط به چند دوره است و متاخرترین دوره آن مربوط به دوره صفوی می باشد و در دوره های بعدی با توجه به تغییر جهت قبله مسجد بخشهایی به آن اضافه شده است .این مسجد دارای دو شبستان می باشد که یکی در کد ارتفاعی ۱،۴۰ متر و دیگری در کد ارتفاعی ۱،۷۰ متر قرار گرفته که از سمت شرق بنا دارای ورودی وسر دری به ارتفاع ۸،۵۰ متر است و همچنین یک ورودی دیگر از سمت شمال دارد که با سر دری به ارتفاع ۷ متر ایجاد شده است و یک ورودی هم از سمت حیاط شبستان بالا به آن اضافه شده است . شبستان زیر زمینی نیز دارای دو ورودی درکنار همین دو ورودی می باشد . شبستان تابستانی دارای ۶ ستون به ابعاد ۱،۷۰ در ۱،۷۰ متر می باشد . پوششها کجاوه ای و کلمبو با ارتفاع زیاد می باشند . محراب این شبستان دارای تزیینات مقرنس می باشد که در بالا بوسیله مشبکهای آجری به ارتفاع ۱،۵ متر، نور و تهویه هوای این شبستان صورت می گرفته است . در شمال این شبستان اطاقی به ابعاد ۳،۵۰ در ۴،۹۰ متر قرار گرفته است . اطاقی نیز در کنار این فضا وجود دارد که در گذشته به عنوان مکتب خانه بوده و هم اکنون انبار مسجد است . یک طاق نیز ورود را به دیوارهای این شبستان تکیه داده است . شبستان زیر زمینی دارای تعداد ۸ ستون به ابعاد ۱،۹۰ در ۱،۹۰ متر و تعداد ۱۱ طاق چشمه می باشد وطاقهای چهار بخشی آنها دارای نورگیری است که بوسله سنگ مرمر پوشیده شده است . سنگنبشته ای نیز در این فضا نصب است که تاریخ ۱۰۷۶ ه.ق را نشان می دهد . محراب زیر زمین فاقد تزیینات است و تنها با یک پله پایین نشسته است و در بالادارای طاقنمایی ساده ای است .

در ضلع غربی مسجد نیز انباری به ابعاد ۲،۵۰ در ۶،۷۰ متر وجود دارد که ورودی آن از کوچه پشت مسجد است . رواقهایی در ضلع شرقی و جنوبی بنا وجود دارد که حکم پشتبند برای طاقهای رفیع بالارا داشته است ضمن آنکه مرکز محله ونشیمنگاهی برای ساکنین محله بوده است .

این مسجد در گذشته در سمت شمال که اکنون زمین خالی است متصل به گذری بوده که از چهار کوچه میامده ، وردر فصل تابستان روی بام شبستان زیر زمینی و بام این گذر نماز برگزار می شده است که اکنون دیواری آجری و ایجاد یک ورودی جدید جای آن را گرفته است و در کنار آن یک حمام نیز قرار داشته که بعداً خراب شده است .