انتخاب صفحه

خانه صادقی اسفنداران جرقویه

IMG_2166 IMG_2170

   خانه صادقی با مساحتی در حدود ۱۰۰۲ مترمربع و ابعاد ۲۵*۳۸ بخشی از یک مجموعه وسیع بوده که در حال حاضر به صورت خانه های مجزا (رخشاء و حسینی) می‌باشد. فضاهای شکل گرفته در خانه در دو جبهه  جنوب وغرب حیاط مستطیلی است. ورودی خانه در میانه ضلع شرقی و متشکل از دهلیزی وسیع با سقف طاق و تویزه است که احتمالاً این دهلیز اتاقی در این جبهه بودکه پس از تفکیک به صورت ورودی مورد استفاده قرار گرفته است ورودی اصلی خانه در گوشه جنوب غربی شامل سردری ساده با قوس دسته زنبیلی است که توسط راهرویی طویل به حیاط خانه متصل است. به غیر از این دو ورودی گشودگی در میانه ضلع غربی ارتباط فضای خارجی و داخلی را میسر می‌کند. تالار و شاه نشین ضلع جنوبی دو اتاق مربع شکل در طرفین دارد که تالار توسط چهارلنگه در و اتاقها توسط سردر به حیاط اشراف دارد. فضایی مستطیلی و کوچک در جنوب اتاقها به عنوان پس اتاقها جای گرفته نیز دهلیزهای مربع شکل کوچکی در طرفین تالار است که دهلیز شرقی به صورت صندوقخانه و دهلیز غربی به صورت رابط تالار و اتاقی در منتهی الیه جنوبی عمل می‌کند. در گوشه جنوب شرقی مجموعه حوض خانه ای با پوشش متفاوت قرار گرفته که با سقف عرقچین ,گوشه بندی نورگیری هشت ضلعی برفراز خود دارد. اتاق ضلع غربی و ایوان عریض جلوی آن از دیگر فضاهای این خانه است. ایوان دارای دو ستون چوبی با تزئینات گچبری است، باغی با ابعاد ۲۴ *۱۶ کلیه ضلع شمالی خانه را در برگرفته است.