انتخاب صفحه

خانه رخشا رامشه جرقویه

IMG_2136 IMG_2154 IMG_2157

خانه با مساحتی در حدود ۸۲۲ متر مربع به طول ۳۲ متر    ،  عرض  ۲۴متر و ارتفاع ۵ متر به صورت حیاط مرکزی بنا شده است. ورودی خانه در جنوب شرقی قرار دارد که مشتمل بر راهرویی طویل و محوطه ای در کنار در ورودی خانه است.ورودی فاقد سردر تعریف شده است و تنها به فرم دری با قوس هلالی است که به هشتی منتظمی منتهی می شود.در محوطه پیش ورودی فضایی مستطیلی جهت اصطبل تعبیه شده است.پس از هشتی راهروی کوتاهی فضای خارجی و داخلی را به یکدیگر متصل می کند.مجموعه فضاها در چهار جبهه حیاط مستطیلی  چیده شده اند.تالار چلیپایی ضلع جنوبی تنها فضای این جبهه است که توسط سردر به حیاط مشرف می شود. ضلع شرقی شامل دو اتاق مربع شکل با پوشش تخت که راهرویی هم عرض اتاق ها  و هشتی نگینی کوچک میان راهرو دسترسی به اتاق ها را تعریف می کند.ایوانی با قوس های هلالی سراسر جبهه غربی را در بر گرفته است. ضلع شمالی حیاط اتاقی به شکل سه دری است که دو راهرو در طرفین آن قرار گرفته است. اتاق با سقف اردی پوشیده شده است. در بدنه غربی حیاط اصلی ، حیاط دیگری وجود دارد که به عنوان حیاط خدمه و بهاربند خانه مورد استفاده است. علاوه بر دسترسی این حیاط از بخش اصلی دری مجزا در میانه ضلع شمالی فضای مربوطه را به معبر مجاور متصل می نماید.