انتخاب صفحه

خانه ایلخانی رامشه جرقویه

IMG_3295 IMG_3296 IMG_3304

خانه ایلخانی با مساحتی در حدود ۵۰۰ مترمربع به طول ۲۵متر و به عرض۲۳  متر و به ارتفاع  ۵ متر به صورت حیاط مرکزی بنا شده است.وردی بنا در ضلع شمالی به صورت سردری رفیع با قوس کلیل و یک طاق نما با قوس جناغی در کنار آن مشخص شده است , که با توجه به تقارن در ابنیه سنتی طاق نمای دیگر خراب شده است.پس از سردر هشتی نگینی و راهرویی در جنوب هشتی ارتباط به فضای درونی را میسر می کند.فضا های اصلی خانه در سه ضلع شرقی غربی و شمالی خانه سازماندهی شده اند.ضلع شمالی خانه مشتمل بر تالاری کشیده در راستای شرقی غربی و دو اتاق سه دری در طرفین است در جلوی تالار ایوانی سرپوشیده در میان دو راه پله دسترسی به تالار قرار گرفته است.نکته قابل توجه در این ضلع خانه, ابعاد نا متعارف تالار و سه دری هاست . در ضلع شرقی خانه دو اتاق سه دری با سقف مسطح قرار دارند که راهرویی در میان آن ها دسترسی به اتاق ها را میسر می کند.مضاف بر این دسترسی دو راهرویی دیگر در دو انتهای این جبهه دارای ورودی به اتاق ها است.ضلع غربی کاملا متقارن ضلع شرقی می باشد با این تفاوت که پنجره های رو به حیاط مسدود و محدود به یک در میانی است.و دسترسی به بام در این جبهه تعبیه شده است.ردیف طاق نما ها در ضلع جنوبی جهت ایجاد تقارن با ضلع روبروست که از قوس های کلیل و جناغی در این طاق ها استفاده شده است.