انتخاب صفحه

تالاب گاوخونی ۹۴/۰۲/۱۷ آخرین بازماندگان

دیروز ورزنه مختصر بارندگی را شاهد بود اما در منطقه تالاب گاوخونی ظاهراً بارندگی خوبی اتفاق افتاده بود  به نظر می رسد یکی به فکر تالاب نیز بوده چرا که تمام آبراهه هایی که از کوه سیاه به تالاب منتهی می شد شاهد بارش شدید باران و سیل بوده ، مسیر منتهی به دریاچه را به خاطر ایجاد گل ولای به سختی میشد طی کرد ، از دور صدای پرنده شنیده می شد که به نظر آشنا می رسید کمی نزدیکتر شدم خدایا اشتباه نمی کنم ؟! فلامین می بینم یا ملامین  ! بله یک گله ۱۶تایی فلامینگو قابل مشاهده بود حرکت های موزون و صدایی که دائم تکرار می شد و اینگونه به نظر می رسد : خواهیم ماند یا خواهیم رفت …….. ؟!احمد شهباز ورزنه

IMG_2809 IMG_2867 IMG_2905 IMG_2916 IMG_2924 IMG_2938 IMG_2948 IMG_2966