انتخاب صفحه

برج کبوتر بزرگ اژیه

IMG_2249

برج بزرگ ازیه با مساحتی در حدود ۵۰۰ متر مربع به شکل مدور بنا شده است . برج در دو اشکوب  و دارای ارتفاع ۲۵ متر و از نوع برجهای گروه ۶ می باشد . قطر میله مرکزی ۵/۵ متر و قطر کلی ۲۲ متر است . تقسیم فضایی داخلی با فرم شش قسمتی تاثیر بسزایی در گنجایش برج داشته است با توجه به قطر زیاد برج میله مرکزی نیز به شکل دایره ای دارای مکانهایی جهت لانه گزینی کبوتران می باشد . پره های مرکزی در راهروی ارتباطی به شکل قطاعی از دایره جهت تسهیل در دسترس به بخشهای دیگر در نظر گرفته شده است . راه پله تعبیه شده در دیواره برج دسترسی به بخش فوقانی و بام را میسر می کند . نوار گچی که جهت حفاظت برج در دیواره خارجی قرارمی گرفته در این برج تقریباً از بین رفته است . برج کبوتر بزرگ اژیه دارای ۱۲ فلفلدان بوده که از این تعداد ۱۱ فلفلدان استوانه اصلی تخریب شده و تنها حفره آن باقی است و فلفلدان میله مرکزی به ارتفاع ۵/۲ متر با مصالح آجری پابرجاست