انتخاب صفحه

بازار هرند

IMG_1925 IMG_2775 IMG_2778 IMG_2782

مشخصات بنا :

ورودی اصلی بازار در کنار خیابان اصلی امامزاده اسحاق و چهار راه شهید امینی قرار گرفته است . این مجموعه در اصل دو بخش است که شامل بازار و بازار نوی هرند می شود که همانطور که از نامش پیداست بخش بازار نو متاخرتر از راسته بازار اصلی می باشد اما امروزه بازار اصلی رونق بیشتری نسبت به بازار نو دارد و شاید به علت حفظ موقعیت بهتر و دسترسی بهتر شهری باشد . این دو بازار به صورت متقاطع بوده اند و جمعا ً ۲۷ مغازه دارد ، که اکثراً تعطیل شده اند و یا تبدیل یه انبار شده اند . عمده مشاغل قدیم بازار ؛ ریختگری ، مس گری ، قفل سازی ، رنگرزی ، بزازی ، قنادی و بقالی بوده که امروز تبدیل به کفاشی ، خیاطی ، سلمانی ، قصابی و سوپری شده اند . یک مورد نیز یکی از مغازه ها با تغییرات کالبدی تبدیل به زورخانه شده است