انتخاب صفحه

امامزاده عبدالمظفر سیان

IMG_0146 IMG_0150 IMG_0153

 با توجه به سبک معماری می توان گفت شالوده ساختمان در بخش گنبد خانه در دوره ایلخانی پایریزی شده  و بخشهای جانبی در دوره قاجار به اصل بنا الحاق شده است . ساختمان این امامزاده که در سینه کوه واقع شده است چند بخش اصلی دارد . گنبد خانه ، حیاط ، اتاقهای اطراف و بازارچه که نزدیک درب ورودی به حیاط قرار گرفته است . در جبهه شرقی و غربی حیاط اتاقهایی برای منظور مختلف احداث گردیده و شمال حیاط که دالان ورودی در آن واقع شده به بازارچه متصل می گردد . گنبد خانه که قدیمی ترین قسمت بنا است در جبهه جنوبی واقع شده است . در ین بنا بیشتر از خشت خام و پخته شده و همچنین آجر لعاب دار و اخیراً کاشی استفاده شده است . ایوان چسبیده به گنبد نسبتاً بزرگ بوده و تنها فضای کاشی کاری شده عمده بنا می باشد . ورودی جانبی دیگری با هشتی در شرق بنا و راهرویی که منتهی به شاه چشمه معروف می شود در غرب آن قرار گرفته که از الحاقات دوره قاجار است .

تهیه کننده اسماعیل اسدی