انتخاب صفحه

آهنگری سنتی

IMG_2306 IMG_2324 IMG_2351

کنار منزل یوسفی ورزنه (موزه مردم شناسی) یک مغازه به شکل سنتی دیده میشود که همان آهنگری سنتی است استفاده از ابزارو وسایل قدیمی جهت کار برروی فلزات و چوب از نکات قابل ذکر آن می باشد دم آهنگری قدیمی ، رنده هاو اره های دستی وسایلی است که هنوز جای خود را به فن و رنده ها و اره های برقی نداده است آقای صالحی پیر مردی است که هر روز صبح در آهنگری خود حاضر شده و تعمیر وساخت ابزاری مثل بیل وکلنگ ، داس، تخت ونردبان وساخت بسیاری از وسایل قدیمی که در حوصله نسل جوان نمی گنجد و مقرون به صرفه نمی باشد را انجام می دهد آقای صالحی می بایست قبل از تاریک شدن آهنگری را تعطیل کند چون از وجود برق خبری نیست./

احمد شهباز ورزنه