انتخاب صفحه

آب انبار دربه

IMG_1493 IMG_1936

مشخصات بنا :

تاریخ این بنا با استناد به تاریخ آجری حک شده بر روی گنبد آب انبار مربوط به سال ۱۳۷۶ ه ق می باشد و چهارمین و آخرین آب انبار سخته شده از نظر تاریخ زمانی در هرند می باشد . این آب انبار در محله دربه هرند قرار گرفته که در گذشته یکی از محلات هرند بوده و آب این محله را تامین می کرد است . ورودی پاشیر اب انبار در کوچه ای که از خیابان امام خمینی منشعب می شود قرار گرفته و به علت نیمه تمام بودن بعداً تیغه آجری با در آهنی جلوی ان ساخته شده است . پاشیر آب انبار دارای تعداد ۲۳ پله می باشد . آب انبار دارای ۳ بادگیر بوده است که ارتفاع آنها ۶۶۰ سانتیمتر است و یکی ازآنها بصورت نیمه تمام رها شده است